Kinnskogen Velforening

Pb 412

1473 Skårer                                                   Oslo 7.1.05

 

 

Lørenskog Kommune

V/Tekniske tjenester

 

 

 

Forespørsel om utbygging på Robsrud.

 

Velforeningen har den senere tiden registrert avisoppslag om en eventuell lokalisering av Posten til Robsrud. Dette er et meget stort prosjekt, og vi som beboere i nærmiljøet er interessert i å få mest mulig informasjon om dette.

Fra enkelte medlemmer blir det hevdet at kommunens og utbyggerens kommunikasjonshåndtering ikke var tilfredsstillende da Coca Cola ble lokalisert til noe av det samme område.

På bakgrunn av det, så håper vi på en god kommunikasjon med kommunen, og at innspill fra beboere som kan bli berørt vil bli vektlagt.

 

Konkrete spørsmål:

  1. Hvilke reguleringsplaner er gjeldende for området til Robsrud Gård? Det har vært hevdet at området skulle bebygges med en kombinasjon av næring og boliger på sikt, hva er dagens status?
  2. Hvilken utnyttingsgrad vil kommunen akseptere på næringsvirksomheten på Robsrud, og hvor høye bygg vil en tillate.
  3. Ved en lokalisering av Posten til Robsrud, kan det estimeres tall på trafikk. Vi er da interessert i å vite hva slags trafikk, hvilke perioder av døgnet det vil være trafikk, og trafikkens betydning på dagens veinett?
  4. Hvilke støydempende tiltak kan kommunen se for seg ved en lokalisering til et område som i dag er jordbruksområde?
  5. Hva slags nytt veisystem ser en for seg i området, og hvilke forandringer/utvidelser og forbedringer ser en for seg av det nærliggende veisystem? Hvordan ser en for seg at en skal hindre en gjennomgangstrafikk i boområdet?
  6. Hvilke grøntarealer vil kommunen sikre som et minimum på det over 200 da. store området? Hva slags utforming vil grøntområdene ha, vi tenker da på turveisystem, belysning, hestesti, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg?
  7. Hva kan en eventuell utbygger tilby kommunen, og i særdeleshet nærområdets beboere, som en minnelig kompensasjon for en meget betydelig næringsvirksomhet tilgrensede til et boligområde?

 

Vi imøteser et raskt svar slik at vi kan dekke våre medlemmers informasjons behov. Velforeningen tar ikke noen som helst stilling til saken slik den står i dag, men vi håper at administrasjonen har forståelse for at store endringer i nærområdet krever grundig saksutredelse, og at alle parter skal få bli hørt.

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Kinnskogen Velforening

V/ leder Bjørn Ivar Gran