Kinnskogen Velforening

v/leder Bjørn I Gran

Skårervn 27B

1470 Lørenskog                                                                     Oslo 31.3.05

 

Arkitektene Astrup og Hellern AS

Svovelstikka 1

0661 Oslo

 

 

Innspill til oppstart av reguleringsarbeid.

 

Postens godsterminal

Postens godsterminal, som vil bidra med den aller største tungtrafikken er for stor for Robsrud. Vi ønsker en regulering med utgangspunkt i lokalisering av kun postens brevsenter til Robsrud. På sikt 15-20 år,  kan postens kompetansesenter på grunnen til Robsrud gård.

 

Bygningene på bondegården/friareal

Velforeningen vil at eksisterende bygninger på Robsrud beholdes i reguleringsplanforslaget. Det er snakk om selve gården med gårdstun og gårdsbygninger, samt en nyere moderne kårbolig.

Ved at grøntområdet i vest blir tillagt det allerede planlagte grøntdraget i øst, kan en opprette en hensiktsmessig grøntsone for beboere.

Gården har i dag satt vekk driften og fungerer som en hestegård. Hestegården kan og bør videreføres ytterligere i en pedagogisk kontekst, ved at friområdet til hestene plasseres mot øst. I det samme området kan posten/kommunen  opprette en friluftsbarnehage.

Eksisterende bondegård vil fungere som en støybuffer i en byggeperiode.

 

Høyspentledning

Beboerne ser seg ikke tjent med at høyspentledningen legges i kabel, og ser heller at kostnader knyttet til et slikt prosjekt blir brukt til andre samfunnsnyttige formål for nærområdet.

 

Idrettshall

Posten er en bedrift med høyt sykefravær. En idrettshall med utendørs ballbane plassert som en buffer i nordøst mot Statoil vil gi en myk overgang mellom industri og annen bebyggelse i det området.

 

Nærmiljøanlegg

Det utvikles et idrettsområde i litt mindre format enn Kulturtjenesten sitt forslag fra kommuneplanen i 2003, kalt Robsrud sør

Det etableres en ”ingen motorisert trafikk-linje” fra der eksisterende boliger i Håkons vei starter og rett over til ”coca cola tomten. All trafikk skal skje på nordsiden av den linjen.

 

Ellingsrudelva

I forbindelse med anlegging av nytt veisystem til Østre Aker, må Ellingsrudelva forskjønnes og turveisystemet langs Ellingsrudelva oppgraderes.

 

Vi imøteser en fruktbar og ”bærekraftig” prosess, med vennlig hilsen

Bjørn I. Gran

Velforeningsleder Kinnskogen Vel