Lørenskog  - en levende næringspark eller landets største bilklynge  

 

Robsrud en gammel og tradisjonsrik gård med sine flotte jorder - en idyll, som gjennom årene har tiltrukket seg mennesker, boligetablering, skoler og næringsvirksomhet i en god og levende sameksistens. Her har Lørenskogs beboere funnet seg vel til rette i et sentrum av varierte tilbud og møteplasser, steder der folk ønsker å ferdes og å være sammen.

 

Hva skjer i Lørenskog!

 

Robsrud gård som representerer områdets ro og pusterom for bomiljøene og næringsaktiviteten som omkranser gården planlegges nå omgjort til sortering og transportterminal med kontinuerlig lastebiltrafikk dag og natt.

 

Lørenskogs strategi for fremtidig trivsel og økonomisk vekst baseres på etablering av en transportterminal som alene skal få utbre seg på 80 000 kvadratmeter dyrket mark og ikke en levende og lønnsom næringspark.

 

Bygging av transportterminalen er en næringsetablering som båndlegger Lørenskogs flotteste arealer med statiske og utilnærmelig bygningskonstruksjoner, og som ikke er i samsvar med kunnskapen om hva som understøter tidens krav til dynamikk og trivsel i et moderne vekst samfunn.

 

I Dagens Næringsliv torsdag 16. juni d.å. lå det ved et temabilag, Norske Næringsklynger kunnskap og møteplass. En av artiklene forteller om Nydalen - en levende bydel som i dag er et attraktivt boligområde og en blomstrende næringspark hvor man har hatt fokus på å lage et ideelt miljø for de nye kunnskapsbedriftene som har vokst seg frem.

 

Det vises til økonomisk teori som viser at bedrifter som lever i klynger, eller nettverk, fysisk nær hverandre, har store sjanser for å lykkes med sine satsninger. Planleggerne har vært bevisst på at for å skape en levende bydel er det viktig å skape møteplasser, steder der folk ønsker å ferdes og å være sammen.  Viktige elementer for å få til dette er god tilgjengelighet og tilrettelegging i form av fleksibilitet i bygningsmassen og en gjennomtenkt plan når det opparbeides utearealer, beplantning langs elva og etablering av fargerike lunger inne i bygningsmassen.

 

I sammenheng med utbygging av Robsrudjordet bør dette være en situasjonsbeskrivelse til ettertanke for noen og enhver, ikke minst Lørenskogs kommune administrasjon og politikere.

 

Nå kan det hevdes at Nydalen er en solskinnshistorie som ikke er relevant for Lørenskog.

 

Forskning og undersøkelser blant annet dokumentert i Rapport nr. 5-2002 Nasjonal Transportplan Oslo og Akershus 2006-2015 s. 2 konkluderer imidlertid med følgende:

 

Oslo og Akershus regionen har landets høyeste nyetableringstakt og den sterke veksten finner sted i bransjer og næringer som i stor grad er kunnskapsbaserte. Næringsklynger vokser frem og knutepunktstrategien harmoniserer med den kontoriserte delen av næringslivets ønsker om å skape arenaer for samhandling og evnen til å hente ut relasjonelle gevinster i et teknologibasert arbeidsfelleskap”.

 

Beveggrunnene for å legge landet største transportterminal inn i Lørenskogs mest attraktive område er vanskelig å forstå og må være barne- og familiepolitikk, miljøpolitikk, næringspolitikk, og samferdselspolitikk for viderekomne.

 

Vi andre velger å støtte oss til forskning og erfaring som peker på helt andre virkemidler enn transportterminaler og bilklynger for å få til godt miljø, trivsel og økonomisk vekst.  

 

De fleste av oss forstår at vi i urbane strøk er ferdige med jordbruk og industrisamfunnet og i dag er kommet langt inn i kunnskap og informasjonssamfunnet, som setter helt andre krav til infrastruktur og tenkesett. Miljøer med kunnskap og fremsynthet har innsett dette og etablerer nå næringsmiljøer som gir grobunn for liv, menneskelig samhandling og økonomisk vekst.

 

Lørenskogs politikere har fremdeles muligheten til å foreta et valg – etablere miljøer som gir grobunn for liv, menneskelig samhandling og økonomisk vekst. Alternativt å etablere en transportterminal.

 

En gods- og transportterminal vil helt sikkert bli en fin arbeidsplass for de som får sitt arbeide der. Utover dette er det vanskelig å se at denne giganten vil tiltrekke seg annet en biltrafikk, luft og støyforurensning.     

 

Sosialpolitikk er også viktig, og det anføres argumenter om at postterminalen vil hjelpe kommunens 600 registrerte arbeidsledige. Vi vet at det å være arbeidsledig er en vanskelig situasjon å være i. Det fine er at dette er en situasjon som det går an komme seg ut av med støtte og hjelp fra de rette instanser. Her er Lørenskog i en unik situasjon ved at det innenfor 1 times reisetid eksisterer et arbeidsmarked som utgjør omkring 450 000 arbeidsplasser.

 

Kortsiktig fokus på arbeidsledighet bør derfor ikke benyttes som et tungtveiende argument i den prinsipielt viktige debatten om hva Lørenskog kommune skal livnære seg av i tiden som kommer.

 

 

Bjørn Ivar Gran

Leder, Kinnskogen Velforening