Rådhuset 06.07.05

 

 

REFERAT FRA MØTET DEN 4. JULI 2005 OM EVENTUELL POSTEN-UTBYGGING PÅ ROBSRUD

 

 

Sted: Skårerveien 27 B

Tid: Kl. 10:00 – 11:20

Til stede: Bjørn Gran (beboer og leder av Kinnskogen Vel), Tove Haugli (beboer), Siri Gauthun Kielland (fagsjef reguleringskontoret - Lørenskog kommune), Arne Stig Tjade (plansjef - Lørenskog kommune)og Bjørn Torp (miljøvernsjef - Lørenskog kommune).

 

Foranledningen til møtet var innspill som kom fram under det åpne møtet på Røykås Vel den 24. mai 2005 arrangert av Posten Norge, vedrøredne ventuell utbygging av ny postternminal på Robsrud, og hvor beboere og andre interesserte var invitert.

 

Hensikten med møtet fra kommunens sida var å få synspunkter fra naboer til Robsrud på virksomheten ved CCD’s anlegg, samt innspill på hensyn som bør ivaretas dersom Posten Norge skulle bli etablert på Robsrud. Representanter fra Lørenskog kommune ønsket også å gi en oppdatering på hvor langt en er kommet i planprosessen og hvem som for tiden har de ulike roller.

 

Coca Cola:

·        Tove Haugli stilte spørsmål ved lovligheten med alle lastebilene som parkerer langs Robsrudskogen fra rundkjøringen ved Lørenskogveien inn mot Eilag. Disse kan også ses fra boligene på Biermannskogen. Siri Gauthun Kielland viste til at Robsrudskogen er en privat vei og at CCD heller ikke ønsker denne ”piratparkeringen”, og at de arbeider med saken.

·        Tove Haugli klaget over utendørs lagring av kasser på CCD’s område langs Robsrudskogen. Siri Gauthun Kielland viste til at dette ikke er i overensstemmelse med reguleringsplanen, samt at CCD jobber med alternativ lagringsplass. Kinnskogen Vel, v/Bjørn Gran, følger opp saken og skriver brev om dette til Lørenskog kommune.

·        Det ble antydet fra Tove Haugli at det var mye hogstmodne trær i friområdet mellom Robsrud og CCD. Bjørn Torp orienterte om Lørenskog kommune og CCD i samarbeide skal utarbeide en hogst- og beplantningsplan for friområdet, og at eventuell uttynning ikke må foretas før denne planen foreligger, jf. Avtaler mellom Lørenskog kommune og CCD Norge og Lørenskog kommune og tidligere grunneier Kristian Robsrud. Sannsynligvis vil bygg- og eiendomstjenesten v/Parkavdelingen forestå framdriften for utarbeidelse av planen. Bjørn Torp orienterte også om at han og skogbrukssjef Terje Hoel ville foreta en befaring av friområdet den 06.07.05.

·        Tove Haugli orienterte om at området ved Eilag var tatt i bruk til parkering for CCD’s trailere, og at det kunne være støy fra dette området også utover normal arbeidstid.

·        Tove Haugli orienterte om støy fra CCD’s område fra trucker som frakter paller med kasser, samt rygging av lastebiler – særlig er pipelydene fra rygginga sjenerende.

 

Robsrud/Posten:

·        Siri Gauthun Kielland orienterte om planprosessen fram til nå, og hvilke planforutsetninger som er lagt til grunn. Hun orienterte også om den videre framdrift. Posten har valgt arkitektfirmaet Astrup og Hellern. Det ble også vist til at Statens vegvesen stiller krav om en utvidelse til 4-felts Lørenskogvei og at de vil ha utbedret rampene mot Rv 159 for å oppnå en bedret trafikkflyt. Det er antatt at støyen ikke vil øke i særlig grad i forhold til dagens situasjon. Dette selv om trafikken vil øke betraktelig.

·        Det er registrert 3 mulige gravhauger på Robsrud, hvorav den vestligste visstnok skal være den mest bevaringsverdige. Bjørn Gran la fram synspunkt på at det for beboerne i øst ville være en fordel om gravhaugene (tidligere potetkjeller) her ble bevart fordi dette ville skape en bedre skjerm mot bebyggelsen i øst, og at den planlagte turveien på østsida av Robsrudjordene fra Colastien mot Skårerveien og Lørenskog stasjon kunne legges på vestsida av gravhaugen.

·        Bjørn Gran opplyste om at høyspenlinja, slik den ligger i dag, er ønskelig å bevare fordi den dermed vil skaffe beboerne enn fysisk avstand til eventuell ny bygningsmasse. Dersom høyspenten blir lagt i bakken er beboerne engstelige for at avstanden til eventuell ny bygningsmasse vil komme for nær eksisterende boligbebyggelse mellom Skårerveien og Robsrud.

·        Bjørn Gran var også opptatt av at en eventuell ny turvei måtte få en god skjerming mot eksisterende bebyggelse, og ikke bli lagt for nær denne.

·        Beboerne var svært opptatt av trinn II og plassering av bygningsmassen i en eventuell videre utbygging. Beboerne var ikke så opptatt av høyden på denne – mer betenkt var de over avstanden til eksisterende bebyggelse på Kinnskogen og Biermannskogen.

·        Robsrud sør ble diskutert for seg. Alt fra idrettsanlegg til reint naturområde/skog/park/fri-område ble vurdert, og det kom fram at det nok er ulike behov blant befolkningen i nærområdet for løsninger. Bjørn Gran luftet tanken om for eksempel et treningssenter og skisserte muligheten for synergieffekter mellom nabolaglaget og næringslivet. Det ble konkludert med at Kinnskogen Vel, v/Bjørn Gran, diskuterer dette og at de også bør trekkes aktivt inn i denne delen av planarbeidet.

·        Bjørn Gran viste til at ”Tollefsensvingen” (nord for Skårerveien 19) i alle år hadde fungert som et skileikeområde for nabolaget. Det var ønskelig at dette området fortsatt kunne ivaretas og utvikles til denne typen virksomhet også i årene etter eventuell utbygging.

·        Beboerne er opptatt av trafikken langs Skårerveien, og at denne ikke vil motta mer gjennomgangstrafikk som en følge av eventuell utbygging på Posten. Siri Gauthun Kielland viste til at kommunen var klar over faren for dette og at en i så fall ville sikre seg mot dette – eventuell med å vurdere stenging. Tove Haugli var betenkt dersom dette ville bli en mulig løsning.

·        Tove Haugli ønsket at mest mulig av trafikken fra en eventuell postterminal ble ført direkte ut på hovedveinettet i tunnel fra Posten mot enten Rv 159 eller ny Lørenskogvei.

·        Bjørn Torp foreslo at foreslåtte fasader og bygningshøyder, når dette blir noenlunde avklart, burde markeres med ballonger slik at beboere i området bedre ville få en forståelse på hvordan eventuell bygningsmasse vil bli plassert i terrenget.

 

 

Bjørn Torp

referent