Det er fortsatt mulig å si NEI til Posten.

 

Høringsfristen for innspill til Postens reguleringsplan er mandag 14.11.

Denne gangen gjelder det Robsrud, så kommer Skårerødegården. Der skal det bygges helt inn til markagrensa, og markagrensa går lenger opp i skogen enn folk flest er klar over. Samtidig med dette skal resten av kommunens sentrum bygges ut. Veksttakten i vår kommune er blant landets høyeste. Denne veksten gir kanskje økt økonomisk velstand, men det kan også føre til et kaldere samfunn, hvor sosiale bånd svekkes. Kommunen sliter med å bygge ut barnehager og skoler i takt med den raske befolkningsveksten.

 

Kommunens administrasjon er lite kritiske til Postens forslag til planløsninger. Da forslag til planprogrammet ble lagt ut før sommerferien, var postens bygg foreslått å ha en høyde på mellom 9-14 meter. I den siste reguleringsplanen er bygget blitt over 20 meter! Foreløpig er det kun Brevsenteret reguleringsplanen har tatt for seg. Og motforestillingene våre knytter seg ikke til at dette er et spesielt stygt bygg. Det som er vanskelig i denne prosessen er at kommunestyret bare skal ta stilling til hvor stor del av området posten skal bygge på. Hvordan byggetrinn to og eventuelt tre vil se ut er foreløpig uvisst. Når posten har bygget støyvoller, satt opp gjerder, bygget turvei og andre skjermende tiltak, er det ikke mye grøntområder igjen –utenom det som ligger rett under høyspentledningene.

 

Hovedinnvendingen vår knytter seg likevel til de miljømessige plagene dette vil innebære. Posten har lovet at NorCargo på skårersletta skal ut av Lørenskog. Dette er vi glad for. Det som ikke har kommet like tydelig frem er at Posten vurderer å flytte andre NorCargo avdelinger til Robsrud. Vi som bor i nærheten av Robsrud vet at lyden bærer godt i området, spesielt nattestid. Det er for eksempel ikke uvanlig at man hører hva som foregår på Rolvsrud stadion.

Et velfungerende sivilt samfunn krever lokalt engasjement. Når engasjementet kveles, forsvinner mye av grunnlaget til lokal demokratiet. En stor del av kommunens innbyggere har allerede sagt nei til en gigant terminal på Robsrud, det er derfor frustrerende at kommunens politiske og administrative ledelse uttrykker skuffelse og oppgitthet fordi vi ikke deler deres visjon om å komme på det internasjonale postkartet! Dette dreier seg om Lørenskogs fremtid, hvor du bør gjøre deg opp en mening!

 

Vi oppfordrer alle beboere i Lørenskog til å sende inn kritiske innspill til reguleringsplan 21-6-07 Robsrud 2. Innspillene sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no Underskriv med eget navn. Skriv i et enkelt språk, ikke for langt. Sørg for at kommunen blir klar over at dette er en sak som er viktig for deg.

 

Mvh

Bjørn Ivar Gran, leder Kinnskogen Velforening