Kinnskogen Velforening

V/Bjørn Ivar Gran

Skårerveien 27B

1470 Lørenskog

 

 

Lørenskog kommune                                       Kjenn 12.11.05

Utbyggingstjenesten

Rådhuset

1470 Lørenskog

 

 

Merknader til reguleringsplan 21-6-07 ROBSRUD 2.

 

Kinnskogen Velforening har i nært samarbeid med Lørenskog Velforeningers fellesutvalg (LVF), arbeidet i lang tid med å informere om kritiske sider ved Posten sin konsekvensutredning. Vi er kritiske til forslaget til reguleringsplan som er lagt frem. Vi stiller oss bak den faglig tunge innsigelsen som er LVF har lagt frem i et eget skriv som merknad til reguleringsplanen.

 

Vi ønsker å presisere at aktører i det sivile samfunn i stor grad bør lyttes til når kommunens politiske ledelse skal ta store avgjørelser. Det er på denne måten en kan sikre et levedyktig lokal demokrati. Det er derfor viktig at innspill fra upolitiske velforeninger blir tillagt stor vekt.

 

Hovedinnvendinger:

 

Konklusjon: Reguleringsplanen må avvises.

 

Innspill til revidering av gjeldende kommuneplan

 

Utnytting av Robsrud 2.

Vi mener det er viktig at arealdelen blir balansert mellom kulturminner, bolig, kontorer og service. Vi foreslår at kommuneplanen bør ha et klargjort område for moderne og fremtidsrettede virksomheter (støysvake kontorlandskap), gjerne hovedkontorer som en buffer langs Lørenskogveien.

 

Med vennlig hilsen

Kinnskogen Velforening

V/leder Bjørn Ivar Gran