Vedtekter for Kinnskogen Vel

§  1. Navn:
Foreningens navn er Kinnskogen Vel.

 §  2. Formål og virkemidler.
a.
 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.  Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjenes disse formål, og kan bære utgiftene alene eller sammen med andre institusjoner eller personer.

b. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

c. Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker som har felles interesse.

§  3. Velforeningens geografiske område.
Velforeningens virkeområde er inntegnet på nedenstående kart, og inngår som en del av vedtektene.

§   4. Juridisk person
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 §   5. Medlemskap
a.
 Enhver som bor eller har eiendom innen Vellets område kan bli medlem.  Andre kan bli medlem etter godkjenning av styret. 
Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent.  Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.  For å få stemmerett på årsmøte skal man være innmeldt pr. 31.12. f.å.
Er en av husstanden medlem, er ektefellen automatisk medlem.  Dog begrenses stemmeretten til en stemme pr. betalt kontigent.  Husstandsmedlemmer som er over 18 år og som betaler egen kontigent, har stemmerett.

b. Medlemmer som gjennom en årrekkte har vist særlig stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet og etter innstilling fra styret.

§   6. Kontingent og andre inntekter.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten, som innbetales forskuddsvis til kassereren.  Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter forutgående varsel fra kassereren.  Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.

For å skaffe midler til foreningens virksomhet kan det arrangeres lotteri, bingo o.l.

§   7. Årsmøte
a. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel på foreningens hjemmeside http://kinnskogen.no.  Samtidig med innkallelsen skal det på foreningens hjemmeside legges ut styrets årsmelding med angivelse av styrets sammensetning, revidert regnskap for foregående år og angi innkomne forslag som skal behandles på årsmøte. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til Styret v/lederen senest 15. februar, og når det gjelder forslag til endring av vedtektene, innen 31. desember foregående år.

b.  Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

c. Vedtektsendringer  krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.  Endringen trer i kraft umiddelbart.

d. Årsmøtet behandler:

·    Gyldigheten av innkallelsen og lovligheten av Årsmøtet

·    Årsmelding

·    Revisorbekreftet regnskap

·    Innkomne forslag

·    Planer for kommende år, herunder fastsette kontingent.

·    Valg av:

                    1)  Leder (særskilt valg)

                    2)  Nestleder

                    3)  Sekretær

                    4)  Kasserer

                    5)  Styremedlem

                    6)  Varamedlem

                    7)  2  revisorer

                    8)  2  representanter til Fellesutvalget fra medlemmene (fra Styret møter sittende leder)

                    9)  Festkomite bestående av min. 3 medlemmer.  Komiteen konstituerer seg selv.

                  10)   Valgkomite på 3 medlemmer, med 1 vararepresentant.

                  11)   Eventuelle komiteer som det måtte være behov for (f.eks. turkomite, barnehavekomite, veikomite o.l.)

e.  Det velges en dirigent til å lede årsmøtet.  Denne må gjerne være styreleder.  Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer.        

f. Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreleder, sekretær og ett styremedlem er på valg det ene året, mens nestleder, kasserer og to styremedlemmer er på valg det påfølgende året. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år.  Samtlige kan gjenvelges.

For Valgkomiteen velges 1 ny hvert år, lengst sittende er på valg.

For Festkomiteen velges 1 ny hvert år etter innstilling fra Styret.

§   8. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.  Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.  Innkallingsfristen er minst 14 dager, dog ikke utover to måneder.

§   9. Medlemsmøter.
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.  Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, og hvis det forlanges, med skriftlig avstemming.  Det bør holdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

Lovlig bekjentgjort medlemsmøte har besluttende myndighet også i bevilgningssprørsmål begrenset oppad til bevilgninger inntil et beløp tilsvarende foregående års innbetalte medlemskontigent.

§ 10. Velforeningens ledelse - styret.
a.
 Velforeningen ledes av et styre som skal bestå av 5 medlemmer:

Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem samt ett vararmedlem.  Varamedlemmet bør innkalles til styremøtene. 

b. Styret skal:

·    iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.

·    forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi og bankforretninger.

·    etter behov oppnevnte komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver, og etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

c. Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

d.  Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet.  Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

e. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.  Alle utbetalinger skal attesteres av to av følgende personer: styreleder, nestleder eller kasserer før utbetaling.

f. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller

nestleder er til stede.  Leder, eller i lederens fravær nestleder, leder styrets møter.  Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 11. Oppløsning av Velforeningen.
a.
Oppløsning av Kinnskogen Vel kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av foreningens samlede medlemstall. Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av foreningens samlede medlemestall, skal saken forelegges ekstraordinært årsmøte.  Slikt årsmøte holdes 3 måneder senere, og kan gjøre vedtak om oppløsning endelig dersom 3/4 av de fremmøtte stemmer for forslaget. 

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.  Dersom det ikke velges et avviklingsstyre, vil det ordinære styret få funksjon som avviklingsstyre.

b. Ved oppløsning av Velforeningen skal Velforeningens eiendom og midler tilfalle kulturelle og samfunnsnyttige formål inen Velforeningens virkeområde.  Forslaget fremsettes av styret, men avgjøres av årsmøtet, med alminnelig flertall.

 

Lørenskog,  22. mars 2006.