Kinnskogen Vel Årsmøte 2009

Kinnskogen Vel innkaller til årsmøte onsdag 11. februar 2009 kl. 19.00 i Kjenn skole.

Agenda

1.   Godkjenning av Årsmøtet
 
2.   Årsberetning for 2008
 
3.   Revidert regnskap for 2008
 
4.   Innkomne forslag
     
    Sak 1: Forslag fra Lars Vestermo
        Mistillitsforslag fremsettes overfor leder Bjørn Ivar Gran.
        Bjørn Ivar Gran har ikke lenger foreningens tillit.
        Dette grunnet:
            · Med overlegg å ha utvist illojal handling stikk i strid med styrets beslutninger
            · Å handle respektløst og i strid med de demokratiske prinsipper velforeningen følger
        Bjørn Ivar Gran vedtas kastet fra sitt verv med umiddelbar virkning.
 
        Styrets innstilling:
            Styrets avstemning: 1 for at leder kastes, 3 mot at leder kastes. Leder avsto fra å stemme.
            Styret er delt i oppfatningen om misstilliten og ber årsmøtet avgjøre saken.
 
       Sak 2: Opparbeidelse av turvei over veltomta.
            Styret vil redegjøre for det arbeidet som er gjort i denne forbindelse på årsmøtet.
            Det vises for øvrig til våre hjemmesider for et mer detaljert grunnlag.
             Alternative forslag til videre arbeid:
            1.      Styret gis fullmakt til å underskrive ”Erklæring om rett til turvei langs Langvannets vestside”
            2.      Styret gis fullmakt til å inngå avtale med kommunen
            3.      Styret fremforhandler ny avtale med kommunen som forelegges årsmøte eller ekstraordinært årsmøte for godkjenning.
 
            Styrets innstilling:
            3 av styrets medlemmer ønsker alternativ 1, 2 av styrets medlemmer ønsker alternativ 2
            Styret ber årsmøtet avgjøre videre saksgang.
 
5.   Valg av styremedlemmer
 
Styremedlemmer til valg:                         Status:                           Periode:
Nestleder            Lars Vestermo             Ønsker gjenvalg            Velges for 2 år
Kasserer             Ole Ragnar Karlstad    Ønsker ikke gjenvalg     Velges for 2 år
Styremedlem       Liva Fjeldheim             Ønsker ikke gjenvalg     Velges for 2 år
Varamedlem       Tone Kristiansen          Flyttet                            Velges for 1 år
Varamedlem       Kristian Arntsen           Ønsker ikke gjenvalg      Velges for 1 år
Revisor               Stig Tore Ose              Ønsker gjenvalg             Velges for 1 år
Revisor               Tone Fredriksen                                                Velges for 1 år
 
Styremedlemmer som ikke er til valg i 2009:
Leder                  Bjørn Gran                  Ikke på valg
Sekretær             Frank Bergli                Ønsker å fratre               Velges for 1 år                  
Styremedlem       Gunnar Otnes              Ikke på valg
Styremedlem       Morten Fagermoen      Ønsker å fratre               Velges for 1 år                   
 
6. Bevilgninger for 2009

Det foreslås følgende bevilgninger for årsmøte:
·         Inntil kr. 6.000 til sommerstafetten
·         Inntil kr. 5.000 til sommerfesten på veltomta  
·         Inntil kr. 6.000 til gjennomføring av en sykkelfest i velområdet
·         Inntil kr. 3.000 til vinter arrangement
·         Inntil kr. 25.000 til vedlikehold og oppgradering av veltomta
 
7.   Eventuelt
 
 

 

Årsberetning for 2008

Årsberetning 2008 

 

 

 

 

 

Revidert regnskap for 2008

Regnskap 2008