Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Kinnskogen Velforening

 

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte onsdag 4/5-2005   kl. 19.00  på Kjenn ungdomsskole.

 

Agenda:

·       Valg av ordstyrer

·       Godkjenning av innkallelsen og Årsmøtet

·       Godkjenning av referat fra Årsmøtet 30/3

·       Godkjenning av nytt styre valgt 30/3

·       Innkomne forslag

·       Vedtaksendringer

·        Planer for kommende år

·       Valg av:

·       Revisorer

·       Festkomite for sommerfesten

·       Valgkomite

 

                               

Saker som er foreslått til årsmøte:

·         Kr.20.000.- til oppsett av ballnett over gjerdet og i forlengelsen av gjerdet.

·         Styret bevilges inntil kr. 5.000.- for årlig vedlikehold av leke- og ballplass.

·         Opparbeidelse av badeplassen på Flabben                               kr. 15.000,-

·         Kjøpe livline etc. til badebrygga på Flabben                               kr.   1.000,-

·         Søke om Hockey/bandymål til ballplassen+ evt. minivant          kr. 20.000,-

·         Etablere årlig beløp på f.eks. 5.000,- som kan gis til nærmiljøtiltak i foreningens virkeområde.

 

 

Vedtaksendringer

Følgende forslag er foreslått:

 

FRA:

§   7. Årsmøte

a.  Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.  Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars.  Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel.  Innkallelsen skal inneholde styrets årsmelding med angivelse av styrets sammensetning, revidert regnskap for foregående år og angi innkomne forslag som skal behandles på årsmøte.  Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til Styret v/lederen senest 15. februar, og når det gjelder forslag til endring av vedtektene, innen 31. desember foregående år.

 

TIL:

§   7. Årsmøte

a.  Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.  Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars.  Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel i lokalavisen med henvisning til utfyllende informasjon på foreningens hjemmeside http://kinnskogen.no.  Samtidig med innkallelsen skal det på foreningens hjemmeside legges ut styrets årsmelding med angivelse av styrets sammensetning, revidert regnskap for foregående år og angi innkomne forslag som skal behandles på årsmøte.  Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til Styret v/lederen senest 15. februar, og når det gjelder forslag til endring av vedtektene, innen 31. desember foregående år.

 

 

FRA:

§ 10. Velforeningens ledelse - styret.

c.  Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

e.  Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.  Alle utbetalinger skal attesteres av to av følgende personer: styreleder, nestleder eller kasserer før utbetaling.

 

 

TIL:

§ 10. Velforeningens ledelse - styret.

c.  Styret holder møte når leder evt. nestleder bestemmer eller når to eller flere et flertall av styremedlemmene forlanger det.

e.  Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet, samt rett til å bevilge inntil 50% av innbetalt medlemskontigent pr. år til tiltak/saker som fremmer foreningens formål jmfr. §2 a. Alle utbetalinger skal attesteres av to av følgende personer:

styreleder, nestleder eller kasserer før utbetaling.

 

Planer for 2005

·         Vedlikeholde og forbedre lekeapparatene og friområdet på Veltomta

·         Arrangere sommerstafett på Solheim skole onsdag 1. juni.

·         Arrangere sommerfest på Veltomta lørdag 4. juni

 

Vedlagt ligger referat fra årsmøte 30/3, regnskapet for 2004 og Årsmelding fra styret for 2004.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Bjørn Gran                                                                                                      Monika K. Dahl

Leder                                                                                                               Sekretær


 

Kinnskogen Vel

 

 

 

        Stiftet 1.juni 1914

 

 

 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2004

 

 

 

 

RESULTAT

Note

2004

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter:

 

 

 

 

 

 

Medlemskontingenter

1

27 350

 

13 700

 

 

Spillemidler

 

20 000

 

 

 

 

Renteinntekter:

 

 

 

 

 

Postgiro

 

47

 

220

 

 

Plasseringskonto

2 773

 

9 413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum Inntekter

50 170

 

23 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter:

 

 

 

 

 

 

Norges Velforbund

1 040

 

1 140

 

 

Bankboksleie

 

471

 

471

 

 

Postboksleie

 

620

 

620

 

 

Websider

 

1 114

 

 

 

 

Andre adm kostnader

1 105

 

 

 

 

Vedlikehold av veltomt

4 657

 

 

 

 

Veltomt nærmiljøanlegg

2

36 970

 

24 800

 

 

Badebrygge

2

20 000

 

 

 

 

Gjerde

2

14 285

 

 

 

 

Fotballmål

2

14 000

 

0

 

 

Gebyrer

 

244

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum utgifter

 

94 506

 

27 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

-44 336

 

-3 745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSE pr.31/12

 

 

 

 

 

Kassebeholdning

0

 

0

 

 

Postgiro

 

42 846

 

39 449

 

 

Plasseringskonto

178 999

 

226 732

 

 

Totalt i bank/kasse

221 845

 

266 181

 

 

Verdi av veltomta

1 000 000

 

1 000 000

 

 

Totale eiendeler

1 221 845

 

1 266 181

 

 

Ubetalte regninger

 

 

 

 

 

Total gjeld

 

 

 

 

 

 

Eiendeler - gjeld

1 221 845

 

1 266 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer: 

 

 

Revisor:

 

 

 

Ole Ragnar Karlstad

 

Ingunn Andersen

 

 

 

 

 

Finn Rosenlind

 

 

Note 1: 169 medlemmer har betalt i 2004

 

 

 

 

Note 2: Vi har søkt om spillemidler til disse prosjektene

 

 

Kinnskogen Vel

                Stiftet 1.juni 1914

Årsrapport for 2004

·         Det har i perioden vært avholdt 2 styremøter.

·         Det har i perioden vært avholdt 1 ekstraordinær generalforsamling

·         Foreningen har i regnskapsåret 2004 hatt totale inntekter på til sammen kr.50.170.   Grunnet opparbeidelse av leke- og ballplass, friområdet og badeplass ble utgiftene for året på kr. 94.506,-

·         Foreningen har et merforbruk på omtrent 30.000,-. Dette skyldes dels at vi ikke enda har blitt tildelt spillemidler, noe vi forventer å bli tildelt, men også  en viss kostnadssprekk på en del innkjøp. Velforeningens område er blitt kraftig forskjønnet.

·         Trenden med et økende medlemstall holder seg, 169 betalende i 2004 mot 137 i 2003.

Politiske innspill

·         Det er sendt et skriv til kommunen angående sladrespeil og fartshumper i Kjennveien.

·         Det er sendt et skriv til kommunen om avklaring av status i forbindelse med omregulering av Robsrud gård. Her har kommunen kommet med et generelt svar.

Aktiviteter

·         Det er avholdet flere dugnader og ellers lagt ned masse arbeid fra frivillige for å opparbeide lekeplass, ballplass og friområdet på Veltomta.  Vi vil spesielt takke Dag Bråten for innsatsen med gravemaskinen!

·         Det er innkjøpt og lagt ut flytebrygge på Flabben.

·         Det er søkt om spillemidler til støtte for et egenorganisert idrettsanlegg.  Her venter ennå på svar om tildeling.

·         Velforeningens nettside er nå oppe og finnes på http://kinnskogen.no.

 

Bevilgninger

Det forslås følgende bevilgninger for årsmøte:

·         Kr.20.000.- til oppsett av ballnett over gjerdet og i forlengelsen av gjerdet.

·         Styret bevilges inntil kr. 5.000.- for årlig vedlikehold av leke- og ballplass.

·         Opparbeidelse av badeplassen på Flabben                               kr. 15.000,-

·         Kjøpe livline etc. til badebrygga på Flabben                               kr.   1.000,-

·         Søke om Hockey/bandymål til ballplassen+ evt. minivant          kr. 20.000,-

·         Etablere årlig beløp på f.eks. 5.000,- som kan gis til nærmiljøtiltak i foreningens virkeområde.

 

Planer for 2005

·         Vedlikeholde og forbedre lekeapparatene og friområdet på Veltomta

·         Arrangere sommerfest på Veltomta Lørdag 4. juni

 

Styret har i 2004 bestått av følgende:

Styreleder                Bjørn Ivar Gran                                      

Nestleder                 Lars Vestermo

Kasserer                  Ole Ragnar Karlstad

Sekretær                  Monika Kubosch Dahl

Styremedlem            Gunnar Otnes

Styremedlem            Jan Ove Storbakk

Styremedlem            Morten Fagermoen

Varamedlem            Ulf Nymoen

Varamedlem            Atle Arkøy

 

Lørenskog 15.03.05

 

Bjørn Ivar Gran (leder)                                                                            Monika Kubosch Dahl  (sekretær)


 

 

 

 

Referat fra Årsmøte i Kinnskogen Vel 30. mars 2005

 

Tilstede: Det var 4 medlemmer til stede i tillegg til styret.

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og Årsmøtet

Innkallingen hadde ikke blitt distribuert til  alle medlemmer 14 dager før Årsmøtet, med regnskap og Årsmelding vedlagt, slik vedtektene krever det. Innkallingen var kun blitt annonsert i Romerikes Blad 22/3 og 29/3. På grunn av dette ble det besluttet at ingen bevilgninger ville bli vedtatt på dette Årsmøtet. Derimot ble det vedtatt at de andre punktene på sakslisten kunne gjennomføres som planlagt. Det som var avgjørende for vedtaket, var at det på dette Årsmøtet var flere fremmøtte enn det pleier å være. Leder beklaget at vedtekstene ikke var oppfylt, og forklarte at det var ønske om mange medlemmer tilstede som var utgangspunktet for den raske innkallingen. Det ble nemlig avholdt et informasjonsstrategisk møte angående Postens nye utbygging på Robsrud i forkant av Årsmøtet. Årsmøtet vedtok å se på mulige vedtektsendringer angående innkalling og bruk av avis og hjemmesiden til neste Årsmøte.

 

Sak 2  - Årsberetning for 2004

Årsmeldingen ble godkjent med unntak av avsnitt om bevilgninger og planer. Disse punktene blir tatt opp på et ekstraordinært Årsmøte i slutten av april.

 

Sak 3 – Revidert regnskap for 2004

Lekeplassen, ballplassen og badebrygga på veltomta  har blitt ferdigstilt og fine i løpet av 2004. Tippemidlene man har søkt om i forbindelse med dette arbeidet er ennå ikke kommet, og derfor har man et underskudd for 2004.

Det ble flere medlemmer i løpet av 2004, og nå er antall medlemmer 169.

Regnskapet er godkjent av revisor og ble godkjent av Årsmøtet.

 

Sak 4 – Valg

        Følgende medlemmer var på valg: 

               

Nestleder                 Lars Vestermo                         -               Ble gjenvalgt

Kasserer                                  Ole Ragnar Karlstad                -               Ble gjenvalgt

Styremedlem                            Jan Ove Storbakk                    -               Atle Arkøy ble valg

Varamedlem                            Ulf Nymoen                            -               Ble gjenvalgt

Varamedlem                            Atle Arkøy                              -               Frode Bjørgvik ble valgt

Revisor                    Finn Rosenlind                        -               Styret må finne revisor – forslag Stig Tore Ose

Revisor                    Ingun Andersen                      -               Styret må finne revisor – forslag Finn Rosenlind

 

Valg av revisorer blir tatt opp igjen på ekstraordinært Årsmøte i slutten av april.

 

Sak 5 – Eventuelt

Det ble vedtatt at leder for velforenignen Bjørn Gran skal få avlastning når det gjelder de formelle sidene ved innkalling og referater for Åramøter og styremøter. Det ble vedtatt at det skal være styremøte i februar hvor man planlegger Årsmøtet. Lars Vestermo og Atle Arkøy fikk ansvaret for å innkalle til møter, Monika Dahl fikk ansvaret for å lage referater og legge ut på hjemmesiden, i tillegg til å være med å påse at vedtektene blir oppfylt. Gunnar Otnes bistår kasserer Ole Ragnar Karlstad med klargjøring og kopiering av giroer.

På denne måten skal det formelle overholdes, samtidig som lederen kan bruke sitt engasjement på å holde velforeningen levende og aktiv.

 

Lederen informerte om velforeningens tiltak : ”Sommerstfetten”. Dette er en klassestafett for Solheim skole som skal arrangeres onsdag 1. juni kl. 18.30 på Solheim skole. 10.000 i gavepremier blir gitt gjennom Tom Hagen Eiendom. Arrangementet skal fremme det sosiale, og det er krav til kjønnssammensetning på lagene. Premiene trekkes fra klassene som stiller med lag, og i tillegg premieres laget med beste kostyme. Årsmøtet syntes dette var et fint tiltak!

 

 

Monika K. Dahl

Sekretær