Kinnskogen Vel

         Stiftet 1. juni 1914  

 

Referat fra Årsmøte for 2003, Onsdag 31. mars 2004.

 

Det var 10 medlemmer inklusive styret tilstede. Ulf Nymoen ble valgt til ordstyrer.

Det var ingen merknader til innkallingen og man gikk videre med dagsorden:

 

Årsmøtet ble godkjent som lovlig innkalt og satt.

 

Årsberetning og regnskap var sendt ut på forhånd i innkalling til årsmøtet.      Årsberetning og regnskap ble godkjent.

 

Det var ikke kommet noen forslag til årsmøtet.

 

Det var foreslått en forskjellige bevilgninger i forbindelse med ferdigstillelse av ballplass og lekeområde på veltomta i Lindeveien.

 

For å forenkle avstemmingene, ble bevilgningene delt opp i tre hovedområder.

 

Kr.35.000.- ble foreslått bevilget til ferdigstillelse av ballplass med oppsett av gjerde og mål samt opparbeidelse av

lekeplass og montering av lekeapparater.

Bevilgningen ble enstemming vedtatt..

 

Kr. 20.000.- ble foreslått bevilget til anlegging av flytbrygge ved ”Flabben”.

Det var diskusjoner om budsjettets størrelse og om vellet var forskikret mot eventuelle ulykker i denne forbindelse.

Da det ble opplyst om muligheten til å skaffe et brukt anlegg, ble forslaget enstemming vedtatt.

 

Kr 5.000.- ble foreslått som en årlig bevilgning for vedlikehold av ballplass og park. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Styret vil undersøke nærmere om den nåværende forsikring gjennom Norges Velforbund dekker eventuelle ulykker.

Det ble stemt over en hevning av kontingenten med kr. 50.- til kr. 150.-pr. år.

         Forslaget ble enstemming vedtatt.

Leder redegjorde deretter for planene for 2004 som i hovedsak omfatter ferdigstillelse av ball- og lekeplass samt anlegging av flytebrygge.

 

Valget ble deretter gjennomført etter vedtektenes § 5, som følger :

         Leder Bjørn Ivar Gran ble gjenvalgt for 2 år

         Sekretær Ulf Nymoen var på valg og som ny sekretær ble

Monika Kubosch Dahl valgt for 2 år

Styrmedlem Heidi Kristiansen var på valg og som nytt styremedlem ble

Morten Fagermoen valgt for 2 år

         Varamedlemmer er på valg hvert år og nye varamedlemmer ble

Atle Arkøy og Ulf Nymeon valgt for 1 år.

         Som revisor ble Ingun Andersen og Finn Rosenlind gjenvalgt for 1 år.

 

Det henvises til Styret på Vellets internettside WWW.Kinnskogen.no for en total oversikt over det nye styret, kontakttelefoner, årsberetning og kunngjøringer.