Referat fra Årsmøte i Kinnskogen Vel 30. mars 2005

 

Tilstede: Det var 4 medlemmer til stede i tillegg til styret.

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og Årsmøtet

Innkallingen hadde ikke blitt distribuert til  alle medlemmer 14 dager før Årsmøtet, med regnskap og Årsmelding vedlagt, slik vedtektene krever det. Innkallingen var kun blitt annonsert i Romerikes Blad 22/3 og 29/3. På grunn av dette ble det besluttet at ingen bevilgninger ville bli vedtatt på dette Årsmøtet. Derimot ble det vedtatt at de andre punktene på sakslisten kunne gjennomføres som planlagt. Det som var avgjørende for vedtaket, var at det på dette Årsmøtet var flere fremmøtte enn det pleier å være. Leder beklaget at vedtekstene ikke var oppfylt, og forklarte at det var ønske om mange medlemmer tilstede som var utgangspunktet for den raske innkallingen. Det ble nemlig avholdt et informasjonsstrategisk møte angående Postens nye utbygging på Robsrud i forkant av Årsmøtet. Årsmøtet vedtok å se på mulige vedtektsendringer angående innkalling og bruk av avis og hjemmesiden til neste Årsmøte.

 

Sak 2  - Årsberetning for 2004

Årsmeldingen ble godkjent med unntak av avsnitt om bevilgninger og planer. Disse punktene blir tatt opp på et ekstraordinært Årsmøte i slutten av april.

 

Sak 3 – Revidert regnskap for 2004

Lekeplassen, ballplassen og badebrygga på veltomta  har blitt ferdigstilt og fine i løpet av 2004. Tippemidlene man har søkt om i forbindelse med dette arbeidet er ennå ikke kommet, og derfor har man et underskudd for 2004.

Det ble flere medlemmer i løpet av 2004, og nå er antall medlemmer 169.

Regnskapet er godkjent av revisor og ble godkjent av Årsmøtet.

 

Sak 4 – Valg

        Følgende medlemmer var på valg: 

               

Nestleder                 Lars Vestermo                         -               Ble gjenvalgt

Kasserer                  Ole Ragnar Karlstad                -               Ble gjenvalgt

Styremedlem            Jan Ove Storbakk                    -               Atle Arkøy ble valg

Varamedlem            Ulf Nymoen                            -               Ble gjenvalgt

Varamedlem            Atle Arkøy                              -               Frode Bjørgvik ble valgt

Revisor                    Finn Rosenlind                        -               Styret må finne revisor – forslag Stig Tore Ose

Revisor                    Ingun Andersen                      -               Styret må finne revisor – forslag Finn Rosenlind

 

Valg av revisorer blir tatt opp igjen på ekstraordinært Årsmøte i slutten av april.

 

Sak 5 – Eventuelt

Det ble vedtatt at leder for velforenignen Bjørn Gran skal få avlastning når det gjelder de formelle sidene ved innkalling og referater for Åramøter og styremøter. Det ble vedtatt at det skal være styremøte i februar hvor man planlegger Årsmøtet. Lars Vestermo og Atle Arkøy fikk ansvaret for å innkalle til møter, Monika Dahl fikk ansvaret for å lage referater og legge ut på hjemmesiden, i tillegg til å være med å påse at vedtektene blir oppfylt. Gunnar Otnes bistår kasserer Ole Ragnar Karlstad med klargjøring og kopiering av giroer.

På denne måten skal det formelle overholdes, samtidig som lederen kan bruke sitt engasjement på å holde velforeningen levende og aktiv.

 

Lederen informerte om velforeningens tiltak : ”Sommerstfetten”. Dette er en klassestafett for Solheim skole som skal arrangeres onsdag 1. juni kl. 18.30 på Solheim skole. 10.000 i gavepremier blir gitt gjennom Tom Hagen Eiendom. Arrangementet skal fremme det sosiale, og det er krav til kjønnssammensetning på lagene. Premiene trekkes fra klassene som stiller med lag, og i tillegg premieres laget med beste kostyme. Årsmøtet syntes dette var et fint tiltak!

 

 

Monika K. Dahl

Sekretær