Referat fra Årsmøte i Kinnskogen Vel 22. mars 2006

 

Sak 1 - Godkjenning av Årsmøtet
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

Sak 2 - Årsberetning for 2005
Årsberetningen for 2005 ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer

Sak 3 - Revidert regnskap for 2005
Revidert regnskap for 2005 ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer

Sak 4 - Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens forslag til styret:

Styremedlemmer til valg:                                  Valgkomiteens forslag:

Styreleder              Bjørn Ivar Gran                     Gjenvalg

Sekretær               Monica Kubosch Dahl           Marianne Hagen

Styremedlem         Gunnar Otnes                         Gjenvalg

Styremedlem         Morten Fagermoen                 Gjenvalg

Varamedlem          Ulf Nymoen                           Kristian Arntzen

Varamedlem          Frode Bjørvik                        Liva Fjeldheim

Valgkomiteens forslag til styret ble vedtatt ved akklamasjon.
 

Sak 5 - Bevilgninger for 2006

De foreslåtte bevilgninger, se under, ble vedtatt uten kommentarer

Sak 6 - Forslag til endring av teksten i vedtektenes §7a
Den foreslåtte tekst, se under, ble vedtatt. 

Ny tekst:
§ 7. Årsmøte
a. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel på foreningens hjemmeside
http://kinnskogen.no.  Samtidig med innkallelsen skal det på foreningens hjemmeside legges ut styrets årsmelding med angivelse av styrets sammensetning, revidert regnskap for foregående år og angi innkomne forslag som skal behandles på årsmøte. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til Styret v/lederen senest 15. februar, og når det gjelder forslag til endring av vedtektene, innen 31. desember foregående år.

Det var en kommentar til dette vedtaket som gikk på at man på sikt kan komme over til å dele ut giroene for årskontingent i februar slik at man på denne kan minne om årsmøtet i mars.
 

 

 

________________________                                  ________________________
Morten Fagermoen                                                    Bjørn Ivar Gran
Referent                                                                    Formann