Referat fra ekstraordinært Årsmøte i Kinnskogen Vel 4. mai 2005

 

Tilstede: Det var 5 medlemmer til stede inkludert medlemmer av styret.

 

1.        Valg av ordstyrer
Lars Vestermo ble valgt til ordstyrer

 

2.        Godkjenning av innkalling og Årsmøtet
Møtet ble godkjent som lovlig innkalt og satt

 

3.        Godkjenning av referat fra Årsmøtet 30/3-2005
Referatet ble godkjent.

 

4.        Godkjenning av styre valgt 30/3-2005
Valget av nytt styre ble godkjent.

 

5.        Innkomne forslag

 

a.        Kr.20.000.- til oppsett av ballnett over gjerdet og i forlengelsen av gjerdet.
Forslaget ble vedtatt.

b.        Styret bevilges inntil kr. 5.000.- for årlig vedlikehold av leke- og ballplass.
Forslaget ble vedtatt.

c.        Kr. 15.000,- til opparbeidelse av badeplassen på Flabben.
Forslaget ble vedtatt under forutsetning av at det foreligger et kostnadsoverslag for det totale arbeidet før noe igangsettes.

d.        Kr. 1.000,- til kjøp av livline til badebrygga på Flabben.
Forslaget ble vedtatt.

e.        Sende søknad om 20.000,- i spillemidler til innkjøp av hockey/bandymål og minivant
Forslaget ble vedtatt.

f.         Etablere årlig beløp på 5.000,- som kan gis til nærmiljøtiltak i foreningens virkeområde.
Forslaget ble vedtatt.

6.        Vedtektsendringer
Foreslåtte vedtektsendringer ble vedtatt.
Nye paragrafer er da:

a.        § 7. Årsmøte
a.  Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.  Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars.  Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel i lokalavisen med henvisning til utfyllende informasjon på foreningens hjemmeside http://kinnskogen.no.  Samtidig med innkallelsen skal det på foreningens hjemmeside legges ut styrets årsmelding med angivelse av styrets sammensetning, revidert regnskap for foregående år og angi innkomne forslag som skal behandles på årsmøte.  Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til Styret v/lederen senest 15. februar, og når det gjelder forslag til endring av vedtektene, innen 31. desember foregående år.

b.        § 10. Velforeningens ledelse - styret.
c.  Styret holder møte når leder evt. nestleder bestemmer eller når to eller flere av styremedlemmene forlanger det.
e. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet, samt rett til å bevilge inntil 50% av innbetalt medlemskontingent pr. år til tiltak/saker som fremmer foreningens formål jmfr. §2 a. Alle utbetalinger skal attesteres av to av følgende personer: styreleder, nestleder eller kasserer før utbetaling.

7.        Planer for kommende år
Det ble orientert om planende for året og det var ingen kommentarer til disse.

8.        Valg

a.        Revisorer
Stig Tore Ose ble valgt som revisor.
Det mangler fortsatt en revisor og styret fikk fullmakt med å utnevne en revisor til.

b.        Festkomité for sommerfesten
Styret fungerer som festkomité under ledelse av styrets formann

c.        Valgkomité
Grunnet lav aktivitet i foreningen vil styret fungere som valgkomité under ledelse av styrets formann

 

 

Morten Fagermoen

Styremedlem