Referat fra styremøte i Kinnskogen Vel 29. september 2006

 

Tilstede:                   Bjørn Ivar Gran
                               Gunnar Otnes
                               Ole Ragnar Karlstad
                               Morten Fagermoen
                               Kristian Arntzen
                               Liva Fjeldheim
                               Marianne Hagen

 

Saker:

 1. Sykkelfesten
  Kun positive tilbakemeldinger. Velforeningen vil prøve å arrangere et tilsvarende arrangement til neste år. Vi gikk over budsjett, men styret vedtok at kr. 2000,- ble innvilget, fra midlene avsatt til sommerfesten som ikke ble benyttet, til lån av barnehagen.

 2. Årskontingent
  Innbetalingsblanketter vil bli sendt ut til alle husstander tilhørende Kinnskogen Vel, med en beskrivelse av hva vi driver med og innkalling til årsmøtet.
  Faste aktiviteter: Skidag - siste helgen i januar
                           Sommerfest - første lørdag i juni

 3. Stadfesting av reguleringsplanen for Kjenn Nord
  Orientering til styret

 4. Oppgradering av lekeplasser
  Ønske om å legge til rette for kjennskap til friarealene, arrangere orientering med barna.

  Kommunen har heller ikke denne sommeren klippet veltomta, det tas kontakt med kommunen igjen til våren.

  Lekeplassene, oppfordre naboer til å komme med forslag om utbedring, styret tar det videre med kommunen.

 5. Økonomisk støtte til juridisk bistand fra Huseiernes Landsforbund
  Vi har fått tilbud fra et advokatfirma som ønsker å gå igjennom saksgangen ang. Posten.

  Har saksgangen vært korrekt fra kommunen?

  For kr. 20000,- + mva vil de se på saken og gi en tilbakemelding på hva vi evt. kan gå videre med.

  Har vi en sak, dekker huseierforsikring 80% av saksomkostninger, dette er lovpålagt i hjemforsikringen.

  Kr. 15000,- ble satt av i budsjettet for 2006 til arbeidet mot postens etablering i Lørenskog. Det ble enstemmig vedtatt av styret om å innvilge dette beløpet til saken.

  Resterende beløp vil bli finansiert av naboer – Bjørn vil håndtere dette.

 6. Dato for møte med Posten ang utenomhusplan på Robsrud
  Ingen avklaring.

 7. 100 meter skogen
  Det er vedtatt av kommunen at det vil bli satt opp et gjerde rundt området. Styret ønsker sluser inn til området for å forhindre at skogen blir brukt som avfallsplass.

  Det er enighet om at skogen må fornyes og at det må legges til rette for fysisk aktivitet.

  Saken vil bli tatt opp senere.

 8. Eventuellt
  Utbygg av ungdomsskole på Kjenn – velforeningen følger utviklingen

  Kommunen vil bli kontaktet ang preparering av skiløype på Langevannet. Evt. også Robsrudjordet, i forbindelse med skirennet.

 

01.10.06
Ref. Marianne Hagen