Referat Styremøte Kinnskogen Vel – 21. mars 2007

 

Tilstede:         Bjørn I. Gran, Lars Vestermo, Ole Ragnar Karlstad, Kristian Arntzen, Liva Fjeldheim, Gunnar Otnes, Arne Olstad og Hanne Berger.
Meldt forfall:  Morten Fagermoen

 

Saksliste:

 

Sak 1:             Fasadejustering/påbygg av Lindeveien 72 - naboeiendom til Veltomta.
                        Det er ønske om å bygge ut, inntil 2 meter fra nabogrensen.
                        Velforeningen stilte seg positive til utbygningen, mot at det foreligger en klausul i byggeavtalen om at husveggen mot Veltomta brannsikres, dersom/når det i fremtiden bygges på veltomta.
                        Vedtatt.

Sak 2:             Støtte til kulturelle innslag fra Kjenn ungdomsskole på 17. mai.
                        Det ble vedtatt å fortsette som tidligere, med underholdning kun fra barn v/Solheim Skole.

Sak 3:             Fjernvarme på Robsrud.
                        Velforeningen vil støtte opp om endret beliggenhet.
                        Kristian Arntzen følger opp saken.

Sak 4:             Turvei langs østsiden av Østlandsterminalen.
                        Viktig at de som berøres mest og er engasjert følger opp saken.
                        Bjørn Gran følger opp dette.

Sak 5:             Turvei langs Langvannet.
                        Temaet ble diskutert og det var uenighet i styret om hvordan man skulle stille seg til denne.  Det er nedsatt en gruppe (Sigurd Skår, Arne Olstad, Lars Vestermo og Bjørn Gran) for å se nærmere på saken.  Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 6:             Forslag fremkom om at Kinnskogen Vel knyttes sammen med antennelaget. Dette kan være med på å styrke velforeningens posisjon, også politisk.

Sak 7:             Hvordan bør egentlig tomta 100-meterskogen benyttes? Forslag om å holde dugnad på tomta til høsten, men ikke dersom tomta av andre brukes som ”søppelplass”.
                        Punktet følges opp.

  

Arrangementer med stadfestet dato i 2007:

v  Sommerfest på veltomta lørdag 2. juni.

v  Sykkelfest i velområdet lørdag 8. september.

  

Lørenskog, 24.03.2007

 

 

Hanne Ratvik Berger
referent