MØTEREFERAT

Kinnskogen Vel

Møtetype : Styremøte

Møte nr.: 2-2007

 

                 

 

Referent: Lars Vestermo

Møtedato:    02.05.2007, kl. 20.00

Sted: Svenskefurua v/rådhuset

 

Neste møte:  Ikke avtalt, innkalles av

                leder eller styrets medlemmer

Sted:

 

Deltakere (X):

Repr./navn:

Firma:

Inst.:

Ref. sendes (X):

Innk. neste møte (X):

Styret:

X

Bjørn Ivar Gran

Leder

BIG

X

 

X

Lars Vestermo

Nestleder

LV

X

 

X

Ole Ragnar Karlstad

Kasserer

ORK

X

 

 

(trekt seg)

Sekretær

 

 

 

X

Gunnar Otnes

Styremedlem

GO

X

 

X

Morten Fagermoen

Styremedlem

MF

X

 

X

Liva Fjeldheim

Styremedlem

LF

X

 

Varamedlemmer:

 

Kristian Arntzen

Varamedlem

KA

X

 

X

Hanne Ratvik Berger

Varamedlem

HRB

X

 

Øvrige:

X

Arne Jan Olstad

Medl. arbeidsgruppe, tursti

AJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummerering følger: Hovednummer (1-4)/møtenr./løpenr.

Ikke avsluttede saker står under opprinnelige nr.

Post

Sak

 

Ansv.-frist

1

 

Kommentarer til referat:

Kommentarer meldes tilbake innen 7 dager

 

1.5

Turvei langs Langvannet

Ordlyd i Styremøtereferat datert 21.mars 2007 har vært gjenstand for uenighet.

MF har lagt ut forslag til ny ordlyd:

                        ” Temaet ble diskutert og det var uenighet i styret om hvordan man skulle

                  stille seg til denne.  Det er nedsatt en gruppe (Sigurd Skår, Arne Olstad,

                  Lars Vestermo og Bjørn Gran) for å se nærmere på saken.  Saken tas opp

                  igjen på neste styremøte.”

Forslaget ble akseptert. Referatet kan legges ut på vår hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

MF

2

Kommentarer til dagens Agenda:

 

2.2.1

Agenda:                       1.     Innkommen post

2.         Reguleringsplan 22-08-04 Langvannet vest friområde – Varsel om

         oppstart planarbeid

3.         Rusken aksjon

4.         Sommerstafett

5.         Friområdet ved rådhuset

6.         Fremdrift sammenslåing velforening/antennelag

7.         Evt.

 

2.2.2

Innspill fra LV ikke hensyntatt av BIG. Forslag fra ORK å legge innspillet under eventuelt. Akseptert. Punktet ble senere av praktiske hensyn foreslått flyttet frem før sak 2 av ORK. Akseptert. Forslag om at innspill sendes fortløpende inn, men kan også tas under eventuelt.

 

 

Alle

3

Saker

 

3.2.1

Innkommen post:

 • Velposten mottatt, ikke gjennomgått
 • Etablering av Biovarme på Robsrud, forslag skal bearbeides videre. Følges opp.
 • Reklame fra Sparebanken Øst. Ikke vurdert.

 

 

 • Alle
 • Alle
 • Alle

 

3.2.2

Styrets oppgaver, fullmakter og habilitet

LV redegjorde for gjeldende vedtekter og oppfordret til å være vervene beviste. Dette medførte en opphetet diskusjon med en del personangrep. Enighet om at dette ikke skal være videre kotyme.

 

 

Alle

3.2.3

Reguleringsplan 22-08-04 Langvannet vest friområde – Varsel om oppstart av planarbeid

 • BIG redegjorde for mottatt varsel fra kommunen.
 • LV presenterte arbeidsgruppens foreløpige utkast til brev

Forskjellige kommentarer ble fremlagt. På bakgrunn i at det er stor uenighet vedrørende tiltaket, ble det konkludert med at utkastet distribueres alle for kommentarer/forslag til endret ordlyd. Frisdt 4/5. LV sammenstiller ila. helgen og distribuerer på nytt.. Siste hånd på verket legges av GO.. Det er enighet om at det skal sendes brev til kommunen. Om det ikke er mulig å omforenes om ordlyd, gjennomføres en votering basert på GO’s siste versjon. Dette innenfor kommunens 3-ukersfrist regnet fra 18/4-07

 • BIG gikk rask igjennom sine forslag til vedtak. Noen punkter ble påpekt av LV at de ligger utenfor Velforeningsgens virkeområde, men at de setter saken i en helhet. Ingen vedtak fattet, men det var enighet om at BIG samler sine innspill i spørsmålsform, og disse gis som innspill til ovennevnte brev

 

 

 • Alle
 • Alle

 

 

 

 

 

 

 • BIG

3.2.4

Ruskenaksjonen:

Vårens ruskenaksjon er snart forestående. BIG oppfordret til innsats i egenregi.

 

Alle

3.2.5

Sommerstafetten:

Årets arrangement går av stabelen 12.juni. Alle oppfordres å delta.

Ropert etterlyses – skal det kjøpes inn? BIG sjekker

Lister – lages i forkant. Frivillig melder seg til BIG

 

3.2.6

Friområdet ved rådhuset

”Renseparken” – hva skjer? Det bygges vg-skole og idrettshall. BIG mener velforeneingen bør komme med innspill. Innspill imøteses.

 

 

Alle

3.2.7

Fremdrift sammenslåing velforening/antennelag

KA ikke møtt – status for utredningsarbeidet uklar.

MF påpeker evt. meradministrasjon

ORK påpeker viktigheten av juridisk vurdering

Enighet i å avvente innspill fra KA før videre behandling i styret

 

 

 

 

KA

4

Eventuelt

 

4.2.1

Opprettelse av stiftelse

BIG la frem forslag om å etablere en stiftelse, samt forslag til brev for utsendelse til aktuell bidragsyter. Forslaget ditribueres pr. mail. Enighet om at dette var et positivt innspill. Evt. fremtidige forpliktelser for velforeningen må avklares.

 

 

 

BIG/Alle

4.2.2

Sommerfesten

Årets store happening arrangeres som vanlig 1. lørdag i juni, altså 2.juni. LF arrangerer. MF fremskaffer griller. (Referentens tips; sjekk med Dag Bråthen)

 

ALLE

4.2.3

Canada-gjess

Innspill gis til kommunen, slik at bestanden kan reduseres.

 

GO

 

Lørenskog 02.05.2007

Kinnskogen Vel

Lars Vestermo